Avís Legal

En compliment de lo disposat a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat i de la Informació i Comerç Electrònic, es posa a disposició dels Usuaris la informació general relativa a CAPELL&TREPAT, S.L. Corredoria d’Assegurances:

CAPELL&TREPAT, S.L. Assessoría d’Assegurances, amb domicili social a Barcelona, Balmes 150 Entr. 5ª C.P. 08008. C.I.F. B61096996. Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 29098, foli4, full B149181, inscripció 2, en escriptura otorgada a Barcelona el dia 22 de Juliol de 1997. Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances y els seus Alts Càrrecs, regulat en l’article 52 de la Llei 26/2006, amb el número J296GC. Capacitat financera y Assegurança de Responsabilitat Civil concertat segons el que preveu la Llei 26/2006, de 17 de Juliol.  

Alguns serveis prestats en la web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals. Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a CAPELL&TREPAT, S.L. son veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. CAPELL&TREPAT, S.L., com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de dades de Caràcter Personal, i així, d’acord amb la L.O. 15/1999, els apoderats, intervinents, autoritzats i, en el seu cas, avalistes de l’entitat jurídica firmant, queden informats u presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents. Aquests fitxers han quedat registrats a l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), tal i com estipula la Llei vigent. CAPELL&TREPAT, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals legalment requerits, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per tal d'evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a CAPELL&TREPAT, S.L.. No obstant, l’Usuari ha de ser conscient de que es mesures de seguretat a Internet no son inexpugnables. Els Usuaris tenen drets reconeguts i podran exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com a ser informats de les cessions realitzades contactant amb CAPELL&TREPAT, S.L..

Amb conformitat amb lo previst a l’article 44 de la Llei 26/2006 de 17 de Juliol, per a qualsevol reclamació en relació amb els serveis de Mediació d’Assegurances prestats, haurà de dirigir-se al Apartat de Correus 2053, a la pàgina web “www.quejasyreclamaciones.com” o bé al nostre servei d’Atenció al Client.

Queda totalment prohibida la reproducció, distribució o enllaç des de una altre pàgina web sense previ consentiment exprés i escrit de CAPELL&TREPAT, S.L.

CAPELL&TREPAT, S.L. es reserva en tot moment del dret de poder realitzar, sense previ avís, modificacions en el contingut de la seva pàgina web o en la configuració i presentació d’aquesta. Els continguts de la web s’actualitzen periòdicament i degut a que aquesta actualització no és immediata, li recordem que confirmi sempre en CAPELL&TREPAT, S.L. la vigència i exactitud dels seus continguts.

L’Usuari es compromet a utilitzar els serveis d’aquesta web d’acord amb els termes exposats en aquest “Avís Legal” i la mera utilització dels serveis d’aquesta web implica l’acceptació d’aquest. Per tot això, si les condicions d’ús d’aquesta web detallades en aquest Avís Legal no son de la seva conformitat, per el seu interès, li sol·licitem que no faci ús d’aquesta web, ja que qualsevol ús que faci de la mateixa o dels serveis en ella inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en ell.

L’Usuari d’aquesta pàgina web que atempti contra la imatge o reputació de CAPELL&TREPAT, S.L. Corredoria d’Assegurances, així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament en els dissenys, logos o continguts de la web, serà responsable en front a CAPELL&TREPAT, S.L. Corredoria d’Assegurances de la seva actuació.

Li informem igualment que d’acord amb lo establert en l’article 42 i concordants de la llei 26/2006 de 17 de Juliol, la Corredoria presta els seus serveis de Mediació d’Assegurances de manera objectiva i independent, velant per els interessos dels seus clients i buscant sempre i en tot cas, la cobertura que, d’acord amb els requeriments plantejats per aquests, millor s’adapta a les seves necessitats.